MF Tractors - TR

MF 3600 - Spec - TR

Issue link: http://read.uberflip.com/i/339344

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 1

Ba¤-bahçe ve özel amaçl› kullan›mlar için çok yönlü traktörler A, V, S, F ve GE versiyonlar› • Massey Ferguson'un konusunda uzman dizayn mühendislerinin bayiler ve müflterilerle yap›lan görüflmeleri, kullan›m› kolay, verimli ve modern çizgiye sahip traktörlerin ortaya ç›kmas› ile neticelenmifltir. • MF 3600 serisi özel amaçl›, ba¤ bahçe traktörleri yeni tasar›m ön supportu ile emniyetli bir flekilde maksimum dönüfl turuna sahiptir. Süper dönüfl özelli¤i sayesinde çok dar dönüfl ve ustal›k gerektiren meyilli arazilerde inan›lmaz bir dönüfl aç›s› sa¤lamaktad›r. • Massey Ferguson'un dünyaca ünlü sa¤lam ve kaliteli üretimi yeni ba¤-bahçe serisi traktörlerini y›llarca verimli, güvenli bir flekilde hizmet etmeye yönlendirmifltir. Ne kadar çok manevra kabiliyetine sahipseniz, ürünün kalitesini ve flartlar›n› korumam›z daha kolay olmaktad›r. Yüksek fonksiyonlu hidrolik ünitesi sayesinde ilaçlama, budama, çapa gibi ifllerinizi kolayl›kla yaparken, ba¤-bahçe traktörlerindeki ikili bir pompa veya ak›fl bölücü valf opsiyonu ile debi ihtiyac›n›z› karfl›lamaktad›r. • MF 3600 Serisi ba¤ bahçe traktörleri 2 WD veya 4 WD, Platformlu ve Kabinli modellerden oluflmaktad›r. 2 çeker traktörlerinde standart olarak bulunan 12x12 h›zl› senkromeç vites kutusu ve 4 çeker modellerde standart olarak bulunan 24x24 h›zl› senkromeç vites kutusu ile, tüm uygulama ihtiyaçlar›na uygun vites h›zlar› sa¤lanmaktad›r. Yüksek performansl› hidrolikler, tekerlekten hareketli yol kuyruk mili ve ekonomik kuyruk mili seçenekleri dahil say›s›z PTO opsiyonlar› ile ola¤anüstü esneklik ve verim sa¤lanmaktad›r. • Sahip oldu¤u teknik özelliklerle uzun y›llar boyunca tam performansla kullanabilece¤iniz traktörler. Sa¤laml›k, Massey Ferguson sat›c› a¤› deste¤i ve dünya lideri AGCO Parçalar› deste¤i ile MF 3600 Serisi, sadece çok yönlü ve verimli olmakla kalmaz, ayn› zamanda mükemmel bir ticari de¤ere sahiptir.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of MF Tractors - TR - MF 3600 - Spec - TR