108JOB

Issue 22

First and Only Job and Career Development Magazine for Young Professionals and Entrepreneurs in Laos.

Issue link: http://read.uberflip.com/i/84720

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 39

Website WWW.108JOB.LA Buy In Store • M-Point (ທຸກສາຂາ) • K Mart • J Mart • Home Ideal • D Mart • ສະຖານທູດ ກຳປູເຈຍ • ສະຖານທູດ ສິງກະໂປ • ສະຖານທູດ ອິນເດຍ Restaurant • • • • • • • • • Black canyon True Coffee JOMA Bakery Cafe The Pizza Company Bank ທະນາຄານ ນະໂ�ບາຍ ທະນາຄານ STB ທະນາຄານ ອີຊີລີດາ ທະນາຄານ ລາວ-ຫວ ຽດ ທະນາຄານ ພົງສະຫວ ັນ • • • • • • ສູນພາສາຝຣັ່ ງ ຫໍສະຫມ ຸດ ທຸລະກິດ ຫໍສະຫມ ຸດ ແຫ່ງຊາດ OCG Learning Center and Consulting ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ ໜ່ວຍງານໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານອາຊີບ ມຊ Hotel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ຮ້ານອາຫານ ປະຕູໄຊ ຮ້ານອາຫານ ຂອງວິວ ຮ້ານອາຫານ ກອບແກບ ຮ້ານອາຫານ ວຽງຈັນຊີຟຸດ ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ທະນາຄານ ບູຢອງ ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຫໍສະໝຸດເສດຖະສາດ ມຊ ວິທະຍາໄລ Lao-Singapore ວິທະຍາໄລ ບຸດວີເສດ ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ (ຄວສ) ວິທະຍາໄລ ເສດຖາທຸລະກິດ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ • • • • • • • • • • • • • • • • ຮ້ານອາຫານ ຂອບໃຈເດີ ຮ້ານ Espresso Coffee ຮ້ານອາຫານ ຢູ່ລາລ້າ ຮ້ານອາຫານໄຊໂ� ທະນາຄານ ໄທພານິດ ທະນາຄານ ກຸງສີອາຍຸດທະຍາ ທະນາຄານ ICBC ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ ທະນາຄານ ພາບລິກ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ ວິທະຍາໄລ ລັດຕະນະ ວິທະຍາໄລ ລາວທອບ ວິທະຍາໄລ ໄຊພັດທະນາ ວິທະຍາໄລ ເຄວິນ ວິທະຍາໄລ ຄຳສະຫວ າດ ວິທະຍາໄລ ແສງສະຫວ ັນ • ຮ້ານອາຫານ Sakano • • • • ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ທະນາຄານ ສົ່ ງເສີມກະສິກຳ ທະນາຄານ ທະຫານໄທ ທະນະຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ • • • • • • ວິທະຍາໄລ ປາກປ່າສັກ ວິທະຍາໄລ Comcenter ໂຮງຮຽນ ແພດສາດທາດດຳ ໂຮງຮຽນ ຊັບພະວິຊາ Institute ໂຮງຮຽນ ການຊ່າງລາວ-ເຢຍລະມັນ ວິຊາ ຊີບ ມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-ຮ່າ ໂນ້ຍ Social Media WWW.FACEBOOK.COM/108JOBMAGAZINE E-Magazine WWW.ISSUU.COM/1081009 • K Mart • U express • ADS • • ຕອກ ມິນິມາກ ຮ້ານຮົ່ ມໄມ້ ມິນິມາກ • ສະຖານທູດ ອົສຕຣາລີ • ສະຖານທູດ ເກົາຫຼ ີໃຕ້ • ສະຖານທູດ ມຽນມາ Radio MON-FRI 98.80 FMz 18:00-18:30 • ສົມສັກ ມິນິມາກ • • • ຮ້ານຄ້າບຸນທະວີ ວຽງວັງມິນິມາກ • ຕູ້ແປບຊີ້ ນ້ຳ ພຸ • ປ້ຳ ນຳ້ມັນສີເມືອງ • ສະຖານທູດຫວ ຽດນາມ • ສະຖານທູດ ມາເລເຊຍ • ສະຖານທູດ ຍີ່ ປຸ່ນ ຈັນສະໝອນ ຂາຍປ ມ (ຕະຫຼ າດເຊົ້ າ) • ນ.ອຳພອນ ຂາຍປ ມ (ຕະຫຼ າດເຊົ້ າ) • ບຸນເລີດ ຂາຍປ ມ (ຕະຫຼ າດເຊົ້ າ) • ອານ ຂາຍປ ມ (ຕະຫຼ າດເຊົ້ າ) Embassy • ກ ົງສູນ ໄທ ໂຮງແຮມ ແຟມີລີ ໂຮງແຮມ ວັນອິນ ໂຮງແຮມ ກຣີນປາກ ບູຕິກ ໂຮງແຮມ ອ່າງຄຳ • • • • ໂຮງແຮມ ໂກສະໂມ ໂຮງແຮມ ເຈືອງວັນນະວົງ ໂຮງແຮມ ນະຄອນສັກ ໂຮງແຮມ ລ້ານຊ້າງ • • • • ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ໂຮງແຮມ ເມີກ້ຽວ ໂຮງແຮມວັນຊະນະລີເວິຊາຍ ໂຮງແຮມ ລະອອງດາວ • • • • ໂຮງແຮມ Vientiane Plaza ໂຮງແຮມ Lao Plaza Settha Palace Hotel New Lao Paris Hotel

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of 108JOB - Issue 22