Content - FI

Tapauskuvaus: Hill+Knowlton Strategies

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1370698

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 1

Hill+Knowlton Strategies on maailmanlaajuinen vies ntätoimisto, jolla on 85 toimipiste ä 46 maassa. Sen palveluksessa työskentelee asiantun joita, jotka luotsaavat organisaa oiden ja näiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta sekä luovat vies nnällisiä ratkaisuja kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin. Elokuussa 2008 Hill+Knowltonin Suomen toimistossa oli tulipalo, jonka seurauksena toimintoja pi hoitaa toisesta sijainnista käsin viiden kuukauden ajan. Onneksi yrityksen dokumen t olivat tallenne uina muualle, eikä tulipalolla näin ollut taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia. Tapahtuma kuitenkin herä yrityksen johdon ymmärtämään tehokkaan dokumen enhallintaratkaisun ja turvallisen etojen varastoinnin merkityksen. Nousu tuhkasta – etojen häviäminen este ävä myös tulevaisuudessa Tammikuussa 2009, pian toimiston kunnostamisen jälkeen, yritys o käy öön M-Files- dokumen enhallintajärjestelmän. "Tärkeimmät M-Filesin valintaa puoltaneet tekijät lii yivät katastrofista toipumiseen, vikasietoisuuteen sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen", kertoo Mar na Andersin, Suomen Hill+Knowltonin talousjohtaja. "Huomasimme kuitenkin nopeas , e ä M-Files myös au aa meitä suojaamaan luo amuksellista sisältöä ja hyödyntämään IT-resurssejamme sekä toimii tehokkaana liiketoiminnan kehitys imin työkaluna." Hill+Knowlton palvelee pörssiyh öitä, fuusioissa ja yrityskaupoissa osallisena olevia yrityksiä, ukkojen määräysten alaisia lääke- ja bio edeyrityksiä sekä muita vastaavia organisaa oita, jotka edelly ävät ehdotonta luo amusta ja tarkkaa kontrollia vies ntätoimistonsa hallitsemaan sisältöön. Niinpä se tarvitsee järjestelmän, joka mahdollistaa asiakkaiden etojen tehokkaan hallinnan, järjestelyn ja suojaamisen. "M-Filesin monipuoliset suojausasetukset mahdollistavat eri äin tehokkaan ja turvallisen edostojen käy öoikeuksien hallinnan. Lisäksi ne helpo avat huoma avas tämän prosessin esi ämistä asiakasauditoin en yhteydessä", kertoo Pia Raninen- Bullivant, Suomen Hill+Knowltonin terveys- ja hyvinvoin toimialavies nnän johtaja. M-Files säästää Hill+Knowltonille aikaa, rahaa ja IT-resursseja M-Filesin käy öönoton jälkeen Hill+Knowltonin tehokkuus ja tuo avuus on parantunut merki äväs . Hill+Knowlton Strategies otti käyttöön M-Filesin ECM-järjestelmän – harppaus kohti turvatumpaa tietoa, varmempaa määräystenmukaisuutta ja tehokkaampia myyntiprosesseja Success Story "Ennen M-Filesin käyttöönottoa oikeiden tiedostoversioiden löytäminen saattoi joskus olla haastavaa. Tuhlasimme kallista aikaa, kun etsimme tiedostoja palvelimeltamme. Tuntilaskutukseen perustuvassa toiminnassa meidän on tarkkailtava sisäisiä prosesseja huolellisesti." -Martina Andersin Talousjohtaja, Hill+Knowlton M-Files Inc. 5050 Quorum Drive Suite 600 Dallas, TX 75254 Phone: 972-516-4210 Fax: 972-516-4211 M-Files Corporation Hatanpään valtatie 26 33100 Tampere Finland Phone: +358 3 3138 7500 Fax: +358 3 3138 7550 sales@m-files.com www.m-files.com ©2012 by M-Files Inc. M-Files is a registered trademark of M-Files Corporation. All other trademarks are property of their respective owners.

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Content - FI - Tapauskuvaus: Hill+Knowlton Strategies