Content - FI

Tapauskuvaus: Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK)

Issue link: https://read.uberflip.com/i/1370740

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 1

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa opiskelee vuosi ain jopa 15 000 opiskelijaa. TAKKia ylläpitävä Tampereen Aikuiskoulutussää ö työllistää yli 300 osaajaa ja toimii TAKKin henkilöstön työnantajana. Syksyllä 2009 Tampereen Aikuiskoulutuskeskuk- sessa havai in, e ä eto oli pirstaloitunut useille jaetuille verkkolevyille, joista vain osa oli koko organisaa olla yhteises käytössä. "Tämä joh lanteeseen, jossa ei enää ede y, missä olennaisia doku- men eja säilyte in, kuka niitä oli edellisen kerran käsitellyt ja oliko käytössä oikea versio. Tilanne oli eri äin haastava, vei paljon resursseja ja sitä oli lähes mahdoton ylläpitää", kertoo Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen etopalvelupäällikkö Ilkka Niskanen. Ongelma pääte in korjata hankkimalla organisaa on käy öön intranet-palvelu. TAKK vertaili useita eri ratkaisuja, ja päätyi lopulta kilpailu amaan kolme eri palveluntarjoa- jaa. Näistä kolmesta vaihtoehdosta M-Files tarjosi tarpeeseen sopivimman ratkaisun. "Ratkaisevaksi tekijäksi vertailussa osoi autui M-Filesin kyky integroitua niin Windowsin resurssienhallintaan ja Microso in Office -ohjelmiin kuin myös muihin organisaa ossa käyte äviin järjestelmiin", selvi ää Ilkka Niskanen valintapäätöstään. Tutunoloinen M-Filesin käy ölii ymä koe in myös helppokäy öiseksi, ja se tarjosi mahdollisuuden meta etojen hakuun myös muista organisaa on käytössä olevista järjestelmistä. Tehokkaampaa dokumen enhallintaa M-Filesin avulla M-Filesin käy ööno o oli nopeaa ja keväällä 2010 TAKK aloi henkilökunnan koulutuksen uuteen järjestelmään. Tehokkaan täsmäkoulutuksen ansiosta henkilökunta oppi ja oivalsi M-Filesin filosofian nopeas , ja jo puolen vuoden kuluessa M-Files oli käytössä kaikilla osastoilla. Nykyään organisaa on dokument- enhallinta on täysin M Filesissa ja lähes kaikki muut verkkolevyt on poiste u käytöstä. M-Files on parantanut dokumen en halli avuu a huoma avas , ja dokumen t ovat meta etojen automa soinnin ansiosta löyde ävissä nopeas . M-Filesin tuoma ajansäästö oli kiista a yksi hyödyistä, joka yrityksessä huoma in he . Käy öönoton jälkeen M-Filesiin laajenne in erilaisia työnkulkuja kuten päätöshakemuksia ja -esityksiä sekä useita eri työsuhteeseen lii yviä työnkulkuja. Erityises näiden ansiosta M-Files on jalkautunut koko organisaa on käy öön. case study Tampereen Aikuiskoulutuskeskus korvasi vaikeas halli avat etojärjestelmät yhdellä tehokkaalla ratkaisulla YRITYS TOIMIALA KOULUTUS PAIKALLINEN TIETOVARASTO DOKUMENTTIEN- HALLINTA SOPIMUSTEN- HALLINTA ASIAKKUUKSIEN- HALLINTA TALOUSHALLINNON RAPORTOINTI TOTEUTUSTAPA MIKSI M-FILES? SUOMI SIJAINTI

Articles in this issue

view archives of Content - FI - Tapauskuvaus: Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK)